Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
131047

Quyết định Ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường

Đăng lúc: 22:05:58 23/10/2018 (GMT+7)

 SỞ GD&ĐT THANH HÓA


TRƯỜNG THPT DÂN TỘC NỘI TRÚ

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 62 /QĐ-DTNT

                           
                           Thanh Hóa, ngày 20 tháng 9 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường

 
 

 


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT DÂN TỘC NỘI TRÚ THANH HÓA

 

Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Căn cứ Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính Phủ về chế độ thâm niên nhà giáo;Thông tư Liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động-Thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 54/2011/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/07/2013 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; Thông tư số 04/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Thông tư 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15/01/2016 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú;Quyết định số 1100/2017/QĐ-UBND ngày 12/04/2017 của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Thanh Hoá quản lý;

Theo đề nghị của bộ phận phụ trách tổ chức, thi đua nhà trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên trường THPT Dân tộc nội trú.

Điều 2.Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

          Điều 3.Bộ phận phụ trách tổ chức, tài vụ, các tổ trưởng chuyên môn, hành chính và cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

- Ban Thường vụ Đảng ủy;

- Ban Chấp hành Công đoàn;

- Các tổ trưởng chuyên môn, hành chính;

- Bộ phận phụ trách tổ chức, thi đua;

- Lưu VT.

 

 

 

 

Phạm Anh Toàn