Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
131047

Quy chế nâng lương trườc thời hạn đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên

Đăng lúc: 22:05:58 23/10/2018 (GMT+7)

      SỞ GD&ĐT THANH HÓA

TRƯỜNG THPT DÂN TỘC NỘI TRÚ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

QUY CHẾ

Nâng lương trườc thời hạn đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 62/QĐ-DTNT ngày 20/9/2017

của Hiệu trưởng trường THPT Dân tộc nội trú)

 

 

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng áp dụng

Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong chỉ tiêu biên chế của nhà trường xếp lương theo nghị định 204/2004-NĐ-CP ngày 04/12/2004 của chính phủ.

Đối tượng không áp dụng

- Cán bộ, giáo viên được xếp lương theo ngạch, bậc công chức hành chính đang ở bậc lương cuối cùng của ngạch lương hiện hưởng; đang hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung hoặc đang trong thời gian thi hành kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên (gồm công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể).

- Cán bộ, giáo viên không hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Điều 2. Nguyên tắc xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ

1. Việc nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ (trong Quy chế này gọi tắt là nâng bậc lương trước thời hạn) phải đảm bảo tính dân chủ, công bằng, công khai, khích lệ phong trào thi đua, động viên kịp thời cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có sự cố gắng trong công tác góp phần hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

2. Không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn trong cùng ngạch hoặc cùng chức danh.

3. Việc nâng bậc lương trước thời hạn được xét theo thứ tự từ người có thành tích cao hơn đến người có thành tích thấp hơn.

4. Đảm bảo tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nâng bậc lương trước thời hạn trong một năm không quá 10% tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn. (tỷ lệ này không bao gồm các trường hợp nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khi có thông báo nghỉ hưu).

5. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vừa thuộc đối tượng được xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, vừa thuộc đối tượng được xét nâng bậc lương trước thời hạn khi đã có thông báo nghỉ hưu thì cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được chọn một trong hai chế độ nâng bậc lương trước thời hạn có lợi nhất như trên.

6. Thời điểm tính hưởng bậc lương mới do được nâng bậc lương trước thời hạn được tính kể từ ngày cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có số tháng giữ bậc lương cũ cộng với số tháng được nâng bậc lương trước thời hạn bằng số tháng theo quy định để được nâng bậc lương thường xuyên. Trường hợp ngày ký quyết định nâng bậc lương trước thời hạn sau thời điểm được tính hưởng bậc lương mới thì cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được truy lĩnh tiền lương và truy nộp bảo hiểm xã hội phần chênh lệch tiền lương tăng thêm giữa bậc lương mới so với bậc lương cũ.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Tiêu chuẩn, điều kiện nâng bậc lương trước thời hạn

Các đối tượng quy định tại Điều 1 Quy chế đạt đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa 12 tháng.

1. Tiêu chuẩn nâng bậc lương trước thời hạn

a) Đối với cán bộ, công chức đạt đủ 02 tiêu chuẩn sau đây trong thời gian giữ bậc lương hiện hưởng:

Tiêu chuẩn 1: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực trở lên.

Tiêu chuẩn 2: Không vi phạm kỷ luật trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức.

b) Đối với viên chức và người lao động đạt đủ 02 tiêu chuẩn sau đây trong thời gian giữ bậc lương hiện hưởng:

Tiêu chuẩn 1: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

Tiêu chuẩn 2: Không vi phạm kỷ luật trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức.

2. Điều kiện nâng bậc lương trước thời hạn (đạt đủ 03 điều kiện sau đây):

a) Chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh;

b) Có đủ điều kiện thời gian giữ bậc trong ngạch hoặc trong chức danh và tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên;

c) Lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản thuộc một trong các hình thức sau:

- Huân chương các loại.

- Danh hiệu vinh dự nhà nước: Anh hùng lao động, Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú hoặc các danh hiệu tương đương.

- Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước.

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ban, ngành đoàn thể Trung ương, UBND tỉnh.

- Danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc, cấp ngành, bộ, tỉnh, đoàn thể Trung ương, cấp cơ sở.

- Danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh;

- Có đề tài khoa học, sáng chế, cải tiến kỹ thuật, sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp hữu ích trên các lĩnh vực được đăng ký và công nhận cấp nhà nước, bộ, ngành, tỉnh.

- Giấy khen của Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan Đảng, đoàn thể cấp Tỉnh.

- Trường hợp đặc biệt khác do Hội đồng xét nâng bậc lương đề nghị khi xét thấy cần thiết.

Đối với Hiệu trưởng và phó hiệu trưởng, ngoài các tiêu chuẩn của chế độ nâng lương trước thời hạn của trường, còn thực hiện theo chế độ nâng lương trước thời hạn hiện hành của UBND Tỉnh, Sở GD&ĐT.

Điều 4. Cách xác định thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn

1. Thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn được xác định theo thời điểm ban hành quyết định công nhận thành tích đạt được trong khoảng thời gian 6 năm gần nhất đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên, 4 năm gần nhất đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn.

Riêng đối với trường hợp đã được nâng bậc lương trước thời hạn thì tất cả các thành tích đạt được trước ngày có quyết định nâng bậc lương trước thời hạn trong khoảng thời gian (6 năm và 4 năm) quy định tại Điểm này không được tính để xét nâng bậc lương trước thời hạn cho lần sau.

2. Việc xét nâng bậc lương trước thời hạn được căn cứ vào thành tích cao nhất đạt được của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Nếu thành tích cao nhất bằng nhau thì xét đến các thành tích khác. Trường hợp có nhiều người có thành tích như nhau thì thực hiện ưu tiên theo quy định tại Điều 5 Quy chế này.

Điều 5. Cấp độ lập thành tích xuất sắc tương ứng với thời gian nâng bậc lương trước thời hạn

Nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ thuộc một trong các hình thức và theo cấp độ từ cao xuống thấp như sau:

- Huân chương các loại.

- Danh hiệu vinh dự nhà nước: Anh hùng lao động, Nhà giáo nhân dân.

- Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng nhà nước.

- Danh hiệu vinh dự nhà nước: Nhà giáo ưu tú.

- Danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc.

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

- Có đề tài khoa học, sáng chế, cải tiến kỹ thuật, sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp hữu ích trên các lĩnh vực được đăng ký và công nhận cấp nhà nước.

- Danh hiệu thi đua: Chiến sỹ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương.

- Bằng khen của các bộ, ban, ngành đoàn thể Trung ương, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh.

- Danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh;

- Có đề tài khoa học, sáng chế, cải tiến kỹ thuật, sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp hữu ích trên các lĩnh vực được đăng ký và công nhận cấp bộ, ngành, tỉnh.

- Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.

- Giấy khen của Giám đốc Sở GD&ĐT, Công đoàn ngành

- Giấy khen của các sở, ban, ngành, cơ quan Đảng, đoàn thể cấp Tỉnh.

- Có học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh.

Điều 6. Ưu tiên trong bình xét nâng bậc lương trước thời hạn

1. Xét từ người có thành tích cao nhất trở xuống theo tỷ lệ 10% và theo cấp độ thứ tự từ cao xuống thấp.

2. Trường hợp đạt cấp độ khen thưởng ngang nhau thì thực hiện theo thứ tự ưu tiên sau:

- Cán bộ, công chức, viên chức có cùng thành tích cao nhất thì xét thêm các Bằng khen, Giấy khen của các cơ quan, đơn vị tổ chức chính trị xã hội; là người có sáng kiến kinh nghiệm cấp ngành trở lên;

- Cán bộ, công chức, viên chức trong thời gian giữ bậc lương, ngoài thành tích cao nhất được khen thưởng, phong tặng, công nhận nêu trên còn có thêm những thành tích được khen thưởng, phong tặng, công nhận ở hình thức khác.

- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có công trình nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến trong công tác được ứng dụng đã được nghiệm thu vào áp dụng trong thực tiễn có hiệu quả.

- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã lập thành tích xuất sắc trong kỳ nâng lương trước thời hạn kỳ trước nhưng chưa được do vượt quá chỉ tiêu để xét, trong kỳ này lại lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tuổi cao, nếu không nâng lương kỳ này thì không còn điều kiện để nâng lương trước thời hạn.

- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có số năm công tác nhiều hơn nhưng chưa được nâng bậc lương trước thời hạn lần nào.

- Cán bộ, công chức, viên chức có hệ số lương thấp hơn những người có cùng năm công tác do lịch sử tiền lương để lại.

- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động kiêm công tác đoàn thể.

- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có hệ số lương thấp hơn.

Điều 7. Cách tính số người thuộc tỷ lệ nâng bậc lương trước thời hạn

1. Cứ mỗi 10 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (không tính số dư ra dưới 10 người sau khi lấy tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị chia cho 10), cơ quan, đơn vị được xác định có 01 người được nâng bậc lương trước thời hạn.

2. Đối với Tổ chuyên môn, hành chính có số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động dư ra dưới 10 người hoặc dưới 10 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, thì cân đối và giao thêm số người được nâng bậc lương trước thời hạn cho các tổ, trong đó ưu tiên cho các tổ có dưới 10 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ.

3. Nếu đơn vị không thực hiện hết số người trong tỷ lệ được nâng bậc lương trước thời hạncủa năm xét nâng bậc lương trước thời hạn (kể cả số người được giao thêm nếu có) thì không được tính vào tỷ lệ nâng bậc lương trước thời hạn của các năm sau.

Chương III

QUY TRÌNH, HỒ SƠ THỰC HIỆN

Điều 8. Quy trình, hồ sơ xét nâng bậc lương trước thời hạn

1. Căn cứ biên chế hiện có của cơ quan, đơn vị, vào đầu quý III hàng năm, Hiệu trưởng nhà trường giao chỉ tiêu nâng bậc lương trước thời hạn cho các Tổ, bộ phận.

2. Hiệu trưởng trao đổi với cấp ủy và Ban Chấp hành công đoàn cùng cấp họp bình xét cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đủ điều kiện được nâng bậc lương trước thời hạn theo chỉ tiêu, tiêu chuẩn và đối tượng quy định; đề nghị Giám đốc Sở GD&ĐT xét duyệt.

3. Hồ sơ của cá nhân đề nghị xét nâng bậc lương trước thời hạn gồm:

3.1. Hồ sơ nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc(01 bộ)

- Đơn đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn trong đơn ghi rõ quá trình diễn biến bậc lương.

- Bản photocopy quyết định nâng bậc lương gần nhất.

- Bản photocopy quyết định công nhận thành tích (hoặc bản sao bằng khen, giấy khen, ...) của các cá nhân được đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc (6 năm gần nhất đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên, 4 năm gần nhất đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn).

3.2. Hồ sơ nâng bậc lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu

Khi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có thông báo nghỉ hưu và có đủ các tiêu chuẩn theo quy định, Hiệu trưởng xem xét, quyết định theo thẩm quyền. Cá nhân lập 01 bộ hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn

- Thông báo nghỉ hưu và quyết định nâng bậc lương gần nhất.

4. Hàng năm, căn cứ vào kết quả của Hội đồng xét nâng bậc lương, Hiệu trưởng quyết định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý.

Điều 9. Thời gian xét nâng bậc lương trước thời hạn

1. Vào tháng 9 hàng năm, các tổ tiến hành họp xét nâng bậc lương trước thời hạn và nâng bậc lương thường xuyên nộp hồ sơ đề nghị về phụ trách tổ chức nhà trường, hạn cuối là ngày 25 tháng 9 cùng năm.

2. Chậm nhất sau 7 ngày thông báo của Hiệu trưởng, các cá nhân phải tập hợp đầy đủ hồ sơ nạp về phụ trách tổ chức nhà trường để tổng hợp trình Hội đồng xét nâng lương.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Hội đồng xét nâng bậc lương trước thời hạn gồm

- Chủ tịch Hội đồng là Hiệu trưởng.

          - Phó Chủ tịch Hội đồng là Chủ tịch Công đoàn trường.

- Các uỷ viên gồm: Ban giám hiệu, phụ trách tổ chức, thư ký Hội đồng, Trưởng ban Thanh tra nhân dân, Tổ trưởng chuyên môn hành chính, Bí thư Đoàn trường.

Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, biểu quyết theo đa số.

Điều 11. Hiệu trưởng nhà trường

Có trách nhiệm trao đổi với cấp uỷ và Ban chấp hành Công đoàn cùng cấp phổ biến và thực hiện nghiêm túc chế độ nâng bậc lương trước hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở GD&ĐT về số lượng và chất lượng đối tượng đề nghị xét nâng bậc lương trước thời hạn.

- Quyết định nâng bậc lương trước thời hạn cho cán bộ, công chức, viên chức.

- Phối hợp với Ban Thanh tra nhân dân kiểm tra việc thực hiện Quy chế này.

- Tiếp nhận và giải quyết theo thm quyền những vướng mắc trong việc thực hiện chế độ nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị theo đúng quy định hiện hành.

Điều 12. Ban Chấp hành Công đoàn

- Tham gia Hội đồng xét nâng bậc lương trước thời hạn. Chủ tịch Công đoàn là Phó chủ tịch Hội đồng.

- Kiểm tra hồ sơ đề nghị nâng lương trước hạn theo qui định.

Điều 13. Phụ trách tổ chức nhà trường

 Hàng năm vào thời điểm tháng 01/9, bộ phận phụ trách tổ chức gửi thông báo và bảng danh sách cán bộ, công chức, viên chức đủ điều kiện xét nâng lương trước hạn của năm đó.

- Tổng hợp hồ sơ đề nghị nâng bậc lương của các Tổ, lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nâng bậc lương trước thời hạn, nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung báo cáo Hội đồng xét duyệt xem xét quyết định.

Thông báo công khai danh sách cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được đề nghị xét và quyết định nâng bậc lương trước thời hạn của đơn vị.

Điều 14. Điều khoản thi hành

Quy chế được công khai đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường và thống nhất thực hiện từ năm tháng 9/2017.

Trong quá trình tổ chức thực hiện chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, nếu phát hiện các vấn đề cần sửa đổi, các Tổ báo cáo về Hiệu trưởng (qua phụ trách Tổ chức) để được xem xét, giải quyết./.

         

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Phạm Anh Toàn